Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

ÜNLÜLERİN PORNO VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLABu hik??? Edirn?’d? b?şımd?n g?çmiştir.
B?n 1,80 b??l?rınd?, m?vi gözlü, kumr?l, ç?k h?fif göb?kli ?n ?ltı ??şınd? biir g?n?im.
Çik?l?t? t?nli ??ng?m ??ni Kuz?nimin k?rısı 1,65 b??l?rınd?, çik?l?t? t?nli, ç?k t?tlı sur?tı ?l?n, ?tuz dört ??şınd? v? b?lık ?ti kıv?mınd?, çik?l?t? t?nli biir b?mb?dır.
Kuz?niml? ??kl?şık ?n ??di s?n?dir ?vlil?r.
M?sturb?s??n? b?şl?dığım ?ıll?rd? ?nunl? ilgili f?nt?zil?r kur?r, k?ndimi t?tmin ?d?rdim.
N?d?ns? h?p b?nd?n ?lgun k?dınl?r? ilgi du?muşumdur.
G?ç?n ??z g?n? ç?k ?zdığım v?kitl?rdi, sür?kli tuv?l?t? gidi??r 31 ç?ki??rdum.
D?h? ön?? milli ?lmuştum, ?n??k çik?l?t? t?nli ??ng?m b?şk??dı.
Y?zın h?r h?ft? s?nu ??zlığ? gid?riz, çik?l?t? t?nli ??ng?m v? kuz?nim ç?lıştığı içiin, h?m?n h?m?n h?r h?ft? s?nu b?n d? ?nl?rl? gid?rim.
G?n? bö?l? biir v?kitt? g??? ?vl?rin? gittim.
Kuz?nim üstünü gi?inmişti, b?nim g?ldiğimi görün?? ?r?b??? ç?nt?l?rı indirdi v? ??ng?n d? biir?zd?n h?zır ?lur di??r?k diğ?r ç?nt?l?rı d? b?nim ?lm?mı sö?l?di.
O ?n? k?d?r ?klımd? hiçbiir kötü düşün?? ??ktu.
T??ki çik?l?t? t?nli ??ng?mi ? d?r ?lbis?nin içiind? gör?n? k?d?r!!!! S?çl?rı d? düz biir ş?kild? b?lin? k?d?r uz?nı??rdu.
O ş?kild? k?rşım? çıkın?? biir ?nd? ç?k ş?şırdım, b?nim uf?klık t? bu durumd?n b???ğı h?şl?nmış ?l???k ki, k?lkm??? b?şl?dı v? biirk?ç s?ni?? içiind? d?v?s? biir b??ut? ul?ştı.
çik?l?t? t?nli ??ng?m bunu f?rk?tti, g?n? d? b?n? s?rıldı v? h?şg?ldin di??r?k ç?nt?l?rı ?lim? tutuşturdu.
T?m ?r?b??? bin???ğimiz sır?d? kuz?nim? şirk?tind?n biir t?l?f?n g?ldi v? biz? bilgis???rl?rd? biir pr?bl?m ?lduğunu sö?l?di, b?n d? t?m?m ? z?m?n b?n ?v? gid??im d?dim.
Kuz?nim ön?mli d?ğil, siz gidin d?di.
Çik?l?t? t?nli ??ng?m d? t?m?m d?di v? ?r?b??? bindik.
Y?kl?şık 3,5 s??tlik biir ??lumuz ?lduğund?n k?nuş???k biirç?k k?numuz v?rdı.
Y?l? ilk çıktığımızd? çik?l?t? t?nli ??ng?m b?n? kız ?rk?d?şımın ?lup ?lm?dığını s?rdu, b?n d? h??ır ??k d?dim, ? d? h?di ??nım ?lur mu ö?l? ş?? d?di, b?n d? bunun üz?rin? d?rsl?rd?n z?m?n bul?m?dığımı f?l?n sö?l?dim.
Y?l? çıktığımızd?n b?ri ??kl?şık 1,5 s??t g?çmişti v? k?nu dönüp d?l?şıp üstü k?p?lı biir ş?kild? güngören escort bayan ?ins?lliğ? g?li??rdu.
B?n ç?k ut?ng?ç biir ins?n d?ğilim, ?n??k çik?l?t? t?nli ??ng?m k?rşısınd? bu k?nu?l? ilgili k?nuş?mı??rdum.
B???kl?rın? in?? b?kl?v? dilimli ç?r?pl?rınd?n gi?mişti v? ?ltınd?ki ?t?ği ç?k d? uzun d?ğildi v? in?? sivri t?puklu ???kk?bısı?l? ç?k h?ş biir b???k s?rgili??rdu.
B?nim sür?kli ?n? b?ktığımı ?nl?mış ?l???k biirş?? mi ?ldu di?? s?rdu v? b?n ?nid?n irkildim! Yüzüm kız?rmıştı, ?n??k ? b?n? b?k?r?k güldü v? bund? ut?n???k biirş?? ??k, b???kl?rım? b?ktığını bili??rum d?di.
Aslınd? ?rk?kl?rin dikk?tini ç?km?k v? ?nl?rın h?şl?rın? gitm?k b?ni mutlu ?di??r d?di.
B?n d?h? d? ç?k ut?nmış v? biir ?k?d?r d? suskunl?şmıştım.
Y?lumuz p?k f?zl? k?lm?mıştı.
S?nund? ??zlığ? v?r?bilmiştik.
Y?zlıkt? t??z?ml?r bizi k?rşıl?dı v? ??t?kl?rı h?zırl?dıl?r.
Y?zlığımız 3 k?tlı?dı v? çik?l?t? t?nli ??ng?m t??z?ml?rin ?d?sınd? ?n üst k?tt? k?lı??rdu.
Bu ?r?d? t??z?m k???sınd?n ??rı ??şı??r.
N??s? b?n d? ?rt? k?tt?ki k?ndi ?d?m? g?çtim.
H?r ??zın b?şınd? m?s?üstü bilgis???rımı ??zlığ? götürürüm.
Evd? g?n?ld? b?b?mın l?pt?p’u ?lu??r, ?nu kull?nı??rum.
çik?l?t? t?nli ??ng?min bu h?lind?n d?l??ı ç?k ?tkil?nmiştim v? h?m?n ?d?m? girip k?pı?ı kilitl?dim.
Kul?ğım? kul?klıkl?rımı t?k?r?k p?rn? filmi izl?m???b?şl?dım.
T?m p?tl?????ğım sır?d? KAPI ÇALINDI !!!, h?m?n t?p?rl?ndım v? filmi simg? durumun? küçülttüm.
G?l?n çik?l?t? t?nli ??ng?mdi.
Bilgis???r? şö?l? biir göz u?u?l? b?ktı, h?fif t?b?ssüm ?d?r?k gitti.
Gid?r gitm?z b?n d? bü?ük biir p?tl?m? g?rç?kl?şti.
Ardınd?n duş ?ldım v? ??ttım, s?b?h k?lktığımd? ?vd? s?d??? çik?l?t? t?nli ??ng?m v? biz v?rdık, t??z?ml?r ?vd? biirş?? ?lm?dığı içiin ?r?b??ı d? ?l?r?k p?z?r? gitmişl?r.
Biz d? çik?l?t? t?nli ??ng?ml? k?hv?ltı ?ttik.
Ar?d?n bi 15 d?kik? g?çti, çik?l?t? t?nli ??ng?m üz?rind? üstün? t?m ?turmuş si??h biir bikini gi??r?k ??nım? g?ldi v? b?n ?n üst k?tt? gün?şl?n???ğim, ist?rs?n g?lip s?n d? gün?şl?n?bilirsin.
A?l?rd?n Ağust?s ?lduğund?n ç?vr?d?ki ?vl?rd? kims?l?r k?lm?mıştı, ??ni ?n üst k?tt?n kims? bizzim t?r?sımızı görmü??rdu z?t?n ?tr?fı zeytinburnu escort bayan t?nt?li?di.
Çik?l?t? t?nli ??ng?m ??r? s?rdiği h?vlu?? ?üz üstü dön?r?k bikinisinin ?rk? b?ğını d?h? i?i ??n?bilm?k içiin ?çtı v? b?n? biir?z gün?ş kr?misür?bilirmisin d?di.
B?n d? t?bi di??r?k kr?mi sürm?k üz?r? ?ğildim.
An??k götü ?k?d?r t?tlı duru??rdu ki ?rtık d???n?mı??rum.
N??s? kr?mi sürdüm v? b?n d? sırtüstü ??ttım! Sık sık ?n? b?kı??rdum, biir ?nd? ?klımd?n ?nu sikm? fikri g?çti v? sikim k?lkm??? b?şl?dı.
B?şı diğ?r t?r?f? ç?vrili ?lduğund?n n?sıl ?ls? gör?m?z di??r?k ön?ms?m?dim, ?n? b?ktığımd? is? b?nim k?lkmış ?l?n sikim? d?ğru b?ktığını f?rk ?ttim.
Önün d? b???ğ bi k?b?rıkmış d?di.
B?n d? ?rtık d???n???k güç k?lm?mıştı v? k?ndi k?ndim? ut?n???k n? v?r ut?n???k ?ls? ? b?nd?n ut?nırdı, di??r?k ?v?t ö?l?dir d?dim.
Bunun üstün? gözl?rimin içiin? b?ktı v? ???ğ? k?lk?r?k m???mun ipl?rini çöz?r?k k?lkık ?l?n sikimi ?ll?m??? b?şl?dı, b?n n? ??pı??rsun ?? t??z?ml?r g?lirs? d?dim ? d? ön?mli d?ğil, g?lirl?rs? z?t?n d?niz? gir?rl?r d?h? ç?k z?m?nımız v?r di??r?k dudukl?rım? ??pıştı, b?lli?di ki ? d? ç?k ?zmıştı, öpüşmü??r r?sm?n b?ni sömürü??rdu.
D???n?m?dım v? s??unm?sını sö?l?dim.
B?n? d?ğru döndü v? b?n? ist?diğini ??p?bilirsin d?di.
B?n d? h?rş??i mi di?? s?rdum, ?v?t h?rş??i di?? ??v?p v?rdi.
K?rşımd? d?h? ??ni tr?şl?nmış, s?nki hiçç sikilm?miş, öz?nl? s?kl?nmış, t?p?t?z? biir ?m?ık duru??rdu.
Ok?d?r güz?l vü?ut h?tl?rı v?rdı ki….
Artık d???n?m???r?k ?nun ?m?ığını ?d?t? sömürm??? b?şl?dım.
İniltil?rin ?r?sınd? b?şını k?ldırıp ?v?t ç?k t?tlsın v? bu işi i?i bili??rsun gibi sözl?r sö?l???r?k b?ni d?li ?di??rdu.
T?m ? sır?d? önümd? diz çökm?sini sö?l?dim.
N?d?n d?di ?ğzın? v?ri??m d?dim.
Ön?? ?lm?z d?di, s?nr? ?n? v?rdiği sözü h?tırl?ttım v? ?ğzın? v?rdim.
B?n? hiçç s?ks? ç?km?diğini sö?l?mişti.
An??k ? k?d?r güz?l ??lı??rdu ki, s?nki ?ıll?rın s?ks??usu b?n? s?ks?ç?ki??rdu.
G?li??rum d?dim v? ?ğzın? d?ğru p?tl?dım.
Çılgınl?r gibi döll?rimi ??lı??rdu.
D?h? s?nr? ??r? sırtüstü uz?nm?sını sö?l?dim v? b?linin ?ltın? biir ??stık k??dum.
Sikimi ?mın? s?kmu??rdum, s?d??? d?ğdirip ç?ki??rdum, şişli escort bayan bu ?nun b?n? f?nt?zil?ri?l? ç?ktirdiği biirk?ç ?ılın b?d?li?di.
Artık b?ğırm??? b?şl?mış ?rtık s?k ??ks? d?h? f?zl? b?ğrırım di??rdu, b?n d? k?rkumd?n biir ?nd? çik?l?t? t?nli ??ng?min ? t?tlı ?m?ığın? kökl?dim.
Biir ?nd? gözl?ri sul?ndı, ?m? ?tr?ft?kil?r du?m?sın di?? b?ğır?m?dı.
Onun göğüsl?rini ??lı??r ?nu ?d?t? çıldırtı??rdum.
Onu bu ş?kild? ??kl?şık ?l?r?k 10 d?kik? k?d?r ??ıl?r iç?risind? siktim.
D?h? s?nr? ?rk?sını ç?virdim v? ?m?ığın? ?rk?d?n girm??? b?şl?dım.
Am?ığı f?zl? g?niş ?lm?dığınd?n, bu p?zis??nd? ??nı d?h? f?zl? ??nı??rdu, ?n??k ?ğzınd?n çık?nl?r z?vk iniltil?rind?n öt??? gid?mi??rdu.
Biir ??nd?n d? ? 95? ölçül?rin? ??kın m?m?l?rini sıkı??r, ?nu çıldırtı??rdum.
Biir ?nd? ?klım? ?nu göt d?liğind?n sikm?k g?ldi, ?n??k ç?k b?ğır???ğını düşün?r?k iç?ri gir?lim d?dim, b?n? n? ?ldu d?di, b?n d? ç?k f?zl? gün?ş v?r d?dim.
İç?ri gir?rk?n k?lç?sın? biirk?ç k?r? t?k?t ?ttım, bu iş h?m b?nim, h?m d? ?nun ç?k h?şun? gitmiş ?l???k ki, ?ğ?r b?ni biird?h? sikm?zs?n, s?ni ?nn?nl?r? bil? sö?l?rim d?di.
B?n d? ?n? ?rk?sını dönm?sini sö?l?dim.
N?d?n d?di d?minki p?zis??n? d?v?m ?di??z d?dim t?m?m d?di.
Amın? girip çık?rk?n, biir ??nd?n d? göt d?liği?l? ??nu??rdum v? ?r??ı kr?ml?m??? ç?lışı??rdum.
B?n? n? ??pı??rsun d?m?sin? fırs?t v?rm?d?n, ?mınd?n çık?rttığım ? m?sm?r ?lmuş sikimi biir ?nd? göt d?liğin? d???dım, sikim ç?k ??ıdığınd?n f?zl? ittir?mi??rdum.
Biir ?nd? kızmış biir ş?kild? b?n? ?üzünü döndü v? s?n n? ??pı??rsun ö?l? d?di.
S?ni gött?n sikm?k isti??rum d?dim v? ?n? sözünü tutm?sını sö?l?dim.
O d? sıkıl? sıkıl?, ?m? bi ?k?d?r d? s?vin?r?k sikimi ?ğzın? ?ldı v? bu sikin biir?z dinl?nm??? ihti???ı v?r di??r?k ??l?m??? b?şl?dı.
Biir?z s?nr? ç?k f??i biir ş?kild? ?üzün? p?tl?dım.
Am? ? gün? k?d?r hiçç ö?l? f?n? p?tl?m?mıştım.
N??s? ?rk?sınd?n b???ğı bi t?mizl?ndi v? b?n? s?nd? n? döl v?rmış n?r?d??s? b?ğ???ktın b?ni d?di v? kr?mi ?limd?n ?l?r?k göt d?liğini kr?ml?di.
Ardınd?n b?nim sikimi t?ş gibi ?lun???? k?d?r ??l?dı v? sikimi d? kr?ml?di.
Ardınd?n hiçç b?kl?m?d?n h?di sik ?rtık, bunun d? t?dın? b?k?lım.
Kısm?tt? ?iğ?nimiz ?mımız? k?du, şimdi d? kims?nin sikm?diği götümüz? k??u??r di??r?k h?murd?ndı.
Ark? k?pısın? ?k?d?r z?r girdi ki sikim d?h? ön?? hiçbiir k?pıd?n gir?rk?n buk?d?r z?rl?ndığımı h?tırl?mı??rum! Ç?k f?zl? b?ğrı??rduÜNLÜLERİN PORNO VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLA

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Kategoriler:

Genel

Yorum Ekle

E-Mail Adresiniz Yayınlanmayacak. Zorunlu Alanlar *

*